Regulamin

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sklep internetowy LU-MAN, działający pod adresem luman.pl, jest prowadzony przez PPHU LU-MAN Andrzej Niedzielski 91-174 Łódź, ul. Romanowska 26 NIP:726-012-64-34, Regon: 004279499 , wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Bałuty ul. Zachodnia 47 ewidencja działalności gospodarczej 9621
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną luman.pl
3. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież, akcesoria i galanteria skórzana.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.
4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail office@luman.pl, telefonicznie pod numerem +48 427121291 wew.31 (od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00) oraz pisemnie listem.
5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy.
9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.
3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Wyślij zamówienie”
4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:
1. ) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:PPHU LU-MAN Andrzej Niedzielski ul. Romanowska 26, 91-174 Łódź BANK PKO BP 98 1020 3408 0000 4802 0320 0292 w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia,
2. ) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko Zamówień realizowanych na terenie Polski),

2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

§ 5 DOSTAWA

1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.
2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu w zakładce http://luman.pl/koszty-dostawy
4. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie “DARMOWA DOSTAWA OD ZAMÓWIENIA POWYŻEJ”, koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy.
5. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierski. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia.
6. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Dotpay.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
3. Składając Zamówienie na Towary, Klient może skorzystać z usługi ozdobnego zapakowania Towaru, świadczonej przez Sprzedawcę. Koszt tej usługi uwidoczniony jest w procedurze składania Zamówienia i ponoszony jest przez Klienta.
4. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty z Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system DotPay.
5. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
6. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.
7. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).
8. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
9. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
10. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, którą klient otrzyma wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
11. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
12. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail office@luman.pl Sklep internetowy LU-MAN 91-174 Łódź, ul. Romanowska 26
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: Sklep internetowy LU-MAN, 91-174 Łódź, ul. Romanowska 26
8. W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: office@luman.pl następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy
9. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.
10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
12. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
14. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2. ) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
3. ) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie wraz z dokumentem zakupu. Zwrotu należy dokonać na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Sklep internetowy LU-MAN, 91-174 Łódź, ul. Romanowska 26
4. Konsument dokonuje zwrotu towaru na własny koszt za pośrednictwem dowolnego przewoźnika.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
1. ) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu,
2. ) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
3. ) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
4. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij